Regulamin Klub

PIEKARNIO-CUKIERNIA-DELIKATESY RYSZARD STESKAL SPÓŁKA JAWNA

34-480 Jabłonka, ul. Krakowska 1 tel: (0-18) 2652433, fax: 2652613

www.pansteskal.pl

biuro@steskal.pl

NIP:735-24-45-621

Regulamin Programu Lojalnościowego

Klub Pana Steskala
Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy Ryszard Steskal Sp. J. Programie Lojalnościowym, skierowanym do Klientów sklepów sieci Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy Ryszard Steskal Sp. J. Regulamin wraz z Plakatem zawiera warunki uczestnictwa w Klubie Pana Steskala.

1.Definicje:

1.1 Organizator - oznacza podmiot organizujący Program, którym jest Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy Ryszard Steskal Sp. J. z siedzibą w Jabłonce przy ul. Krakowskiej 1, kod pocztowy 34-480, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000060365, NIP 735-24-45-621, REGON 492728565. 

1.2 Regulamin Klubu Pana Steskala - oznacza niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego, który definiuje warunki i zasady udziału uczestnika, w szczególności zasady: przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania Punktów oraz zasady wymiany na Bony.

1.3 Klub Pana Steskala, dalej również Klub oznacza program lojalnościowy organizowany przez Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy Ryszard Steskal Sp. J.

1.4 Punkty - oznaczają naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) w związku z dokonaniem przez Uczestnika zakupów w sieci sklepów Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy Ryszard Steskal Sp. J., które uprawniają Uczestnika do otrzymania Bonu. Ilość punktów potrzebnych do wymiany ich na Bon określona jest na Plakacie.

1.5 Uczestnik, Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, która została zarejestrowana na podstawie Formularza Zgłoszeniowego złożonego zgodnie z Regulaminem.

1.6 Przystąpienie do Klubu Pana Steskala - otrzymanie Karty przez Uczestnika Klubu na jego wniosek w celu gromadzenia Punktów na zasadach określonych Regulaminem.

1.7 Formularz Zgłoszeniowy - oznacza wniosek o przystąpienie do Klubu Pana Steskala wg wzoru ustalonego przez Organizatora w formie papierowej lub w aplikacji mobilnej.

1.8 Karta Klienta - oznacza kartę wydawaną Uczestnikowi przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, identyfikowaną przez numer umieszczony na Karcie Klienta (kod kreskowy), przeznaczoną do gromadzenia Punktów naliczanych na Konto Uczestnika w ramach Klubu Pana Steskala. Karta może mieć formę fizyczną lub wirtualną i być zapisana w aplikacji mobilnej 

1.9 Konto uczestnika - oznacza zapis elektroniczny, konto, utworzone na dane Uczestnika w postaci Imienia i Nazwiska, zgodnie z Regulaminem. Do Konta Uczestnika przypisana jest Karta Klienta lub Karta Członka Dużej Rodziny właściwa Uczestnikowi.

1.10 Stan konta - oznacza aktualną liczbę punktów naliczonych Uczestnikowi na danym Koncie Uczestnika.

1.11 Rejestracja - przypisanie numeru identyfikacyjnego danej Karty Klienta lub Karty Członka Dużej Rodziny do Imienia i Nazwiska Uczestnika.

1.12 Bon - oznacza bon rabatowy, która wydawany jest Uczestnikowi w zamian za zgromadzone Punkty.

1.13 Plakat - załącznik do niniejszego Regulaminu stanowiący listę Nagród oferowanych w Klubie oraz liczbę Punktów, które są wymagane do zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie Uczestnika w celu otrzymania Bonu.

1.14 Karta Członka Dużej Rodziny – oznacza specjalną kartę, wydawaną Uczestnikowi posiadającemu Kartę Dużej Rodziny wystawioną przez Organy Samorządowe, przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, na podstawie dołączonego do wniosku ksero Karty Dużej Rodziny, jednak w tym wypadku, identyfikowaną przez numer umieszczony na Karcie Członka Dużej Rodziny (kod kreskowy), Kartę Dużej Rodziny oraz dowód osobisty i przeznaczoną do gromadzenia Punktów naliczanych na Konto Uczestnika w ramach Klubu Pana Steskala.

2. Postanowienia ogólne:

2.1 Celem Klubu Pana Steskala jest nagradzanie Klientów za systematyczne zakupy w sklepach Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy Ryszard Steskal Sp .J., ul. Krakowska 1, 34-480 Jabłonka.

2.2 Klub obowiązuje we wszystkich sklepach, a także w punktach gastronomicznych prowadzonych przez Organizatora. Pełna lista sklepów dostępna na stronie: https://pansteskal.pl/nasze-lokalizacje

2.3 Uczestnikiem Klubu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.4 Niniejszy Regulamin, zmiany do niniejszego Regulaminu, Plakat, Bony i inne materiały określające Bony zgodnie z niniejszym Regulaminem, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Klubu Pana Steskala będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych w sklepach Organizatora oraz na stronie internetowej www.pansteskal.pl

3. Warunki przystąpienia do Klubu Pana Steskala:

3.1 Warunkiem przystąpienia do Klubu jest rejestracja za pomocą aplikacji mobilnej lub wypełnienie w sposób kompletny papierowego Formularza Zgłoszeniowego i złożenie go u kasjerów lub przesłanie go pocztą tradycyjną na adres: Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy Ryszard Steskal Sp.J., ul. Przemysłowa 6, 34-480 Jabłonka, bądź przesłanie skanu na adres mailowy aplikacja@pansteskal.pl. W wypadku klienta ubiegającego się o Kartę Członka Dużej Rodziny, do wniosku o wydanie karty, należy dołączyć kserokopię posiadanej Karty Dużej Rodziny wydanej przez odpowiedni Organ Samorządowy. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.pansteskal.pl/

3.2 Uczestnik posiadający dotychczas Kartę Klienta oraz Kartę Dużej Rodziny, może na podstawie nowego wniosku wystąpić o wydanie Karty Członka Dużej Rodziny. W tym wypadku, dotychczas posiadana Karta Klienta musi zostać dołączona do składanego wniosku. Na tej podstawie, zostanie wydana Uczestnikowi Karta Członka Dużej Rodziny z nowym numerem oraz z przepisanymi na nią zgromadzonymi już punktami w stosunku jeden do jednego, a poprzednia Karta ulega zniszczeniu. Jeśli uczestnik wystąpi o wydanie karty plastikowej z numerem nadanym w aplikacji, może taką otrzymać po wypełnieniu formularza i wysłaniu na adres: Piekarnio-Cukiernia-Delikatesy Ryszard Steskal ul. Przemysłowa 6 34-480 Jabłonka.

3.3 Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3.4 Formularz Zgłoszeniowy zostanie wydany na prośbę Uczestnika przez kasjera.

3.5 Uczestnik może przystąpić do udziału w Klubie w dowolnym momencie jego trwania.

4. Karta Klienta i Karta Członka Dużej Rodziny, zwane dalej Kartą.

4.1 Karta służy identyfikacji Uczestnika w Klubie w oparciu o jego Imię i Nazwisko oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Każda Karta posiada numer przypisany konkretnemu Imieniu i Nazwisku. W wypadku Karty Członka Dużej Rodziny przypisany do niej jest także numer Karty Dużej Rodziny.

4.2 Uczestnik otrzymuje pocztą od Organizatora w ciągu 14 dni od przystąpienia do Klubu do używania imienną Kartę. 

4.3 Karta jest ważna do odwołania, przez cały okres trwania Klubu Pana Steskala.

4.4 Wydana Uczestnikowi Karta nie jest zbywalna, nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty i może się nią posługiwać jedynie uczestnik. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Klubu.

4.5 W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty nie możliwe jest odczytanie dotychczas zgromadzonych Punktów. Troska o bezpieczeństwo Karty spoczywa na Uczestniku.

4.6 W przypadku zniszczenia Karty (nieczytelny kod kreskowy) możliwa jest wymiana karty, pod warunkiem zwrotu zniszczonej Karty.

4.7 Karta może mieć formę elektroniczną w postaci kodu kreskowego zakodowanego w aplikacji mobilnej Uczestnika.

4.8 Karta elektroniczna wystawiana jest bezzwłocznie w ramach procedury dostępnej w aplikacji.

4.9 Karta elektroniczna działa w taki sam sposób jak karta plastikowa.

5. Gromadzenie Punktów

5.1 Organizator przyznaje Punkty Uczestnikowi za dokonane przez Uczestnika zakupy przy użyciu Karty Klienta. 

5.2 W wypadku Karty Członka Dużej Rodziny za zakupy przyznawana jest podwojona ilość punktów w stosunku do zapisu z punktu 5.1. 

5.3 Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika po dokonaniu zakupów i przedstawieniu Karty Klienta. Za każde wydane w sklepach Organizatora 20,00 zł Uczestnik otrzyma 1 Punkt, a posiadacz Karty Członka Dużej Rodziny odpowiednio 2 punkty.

5.4 Przy dokonywaniu zakupów na podstawie Karty Członka Dużej Rodziny, konieczne jest posiadanie przy sobie dodatkowo Karty Dużej Rodziny oraz dokumentu tożsamości i okazanie ich na żądanie kasjera w celu dokonania identyfikacji. 

5.5 Jeżeli Uczestnik wykorzystuje kartę do naliczania punktów za zakupy dokonane przez innych nieuprawnionych Klientów, Organizator lub w jego imieniu Kasjer, po stwierdzeniu takiego faktu, ma prawo do zatrzymania i unieważnienia karty lub unieważnienia karty elektronicznej.

5.6 Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary są objęte w Klubie, i ustalania liczby Punktów przyznawanych na Konto Uczestnika za nabycie Towarów objętych Klubem. O zamiarze nienaliczenia Punktów za kupowane przez Klienta Towary, Organizator poinformuje Klienta w trakcie zakupu, najpóźniej w momencie wyrażenia chęci związania się umową sprzedaży.

5.7 Dodatkowo mogą być także przyznawane Punkty specjalne na Konto Uczestnika w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez Organizatora według zasad określonych w materiałach informacyjnych Organizatora dot. takich programów.

5.8 Warunkiem przyznania Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty, Kasjerowi przed zainicjowaniem lub w trakcie transakcji. Niespełnienie tego wymogu powoduje nienaliczenie Punktów.

5.9 Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

5.10 Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyte towary, za które zostały przyznane Punkty, i otrzyma zwrot wartości tych towarów. W takim przypadku, Uczestnik zobowiązany jest wręczyć Kartę Kasjerowi w celu odjęcia z Konta Uczestnika uprzednio przyznanych Punktów.

5.11 Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o stanie swojego Konta Uczestnika. Informację taką Uczestnik może uzyskać u kasjerów lub w aplikacji mobilnej Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że mechanizm dostępny w aplikacji sumuje punkty z wszystkich kart należących do Uczestnika.

5.12 Za zakupy, przy których realizowany będzie bon rabatowy punktów nie nalicza się.

5.13 Programem nie objęte są zakupy: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, leków oraz doładowań.

6. Bony

6.1 W Klubie dostępne są bony o wartości 25, 50 i 100 zł. Bony te można realizować w sklepach i punktach Organizatora.

6.2 Zasady wymiany Punktów na Bony są poddane takim warunkom i ograniczeniom jakie zawarte są w materiałach prezentowanych w sklepach zgodnie z niniejszym regulaminem. 

6.3 Bony mogą mieć formę elektroniczną lub papierową zabezpieczoną hologramem. Termin ważności bonu to 30 dni od jego wydania/wygenerowania.

7. Wymiana punktów na bony

7.1 Bon może być odebrana jedynie przez zarejestrowanego Uczestnika. Realizacja uprawnień wynikająca ze zgromadzonych Punktów możliwa jest jedynie z wykorzystaniem Karty.

7.2 Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Bony, od momentu przyznania Punktów na Koncie Uczestnika, o ile zgromadził on wystarczającą liczbę Punktów niezbędnych do otrzymania wybranego przez niego Bonu.

7.3 Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika mogą być wymienione przez Zarejestrowanego Uczestnika wyłącznie na Bony przedstawione na aktualnym Plakacie lub innych materiałach wyeksponowanych przez Organizatora.

7.4 Z chwilą wydania Bonu Uczestnikowi, liczba Punktów odpowiadająca pobranemu Bonowi, wskazana na Plakacie lub innych materiałach wyeksponowanych przez Organizatora, będzie odjęta ze stanu Konta Uczestnika.

7.5 Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.

7.6 Punkty wymieniane będą na Bony w połączeniu z dopłatą w kwocie wskazanej przez Organizatora. Na potwierdzenie wpłaty w/w kwoty Uczestnik otrzyma paragon.

7.7 Przy odbiorze Bonu Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru Bonu.

7.8 Bon w momencie realizacji zostaną przez kasjera zatrzymane, podpisane i podbite pieczątką z datą. 

7.9 Wartość zakupów, za które Klient będzie płacił otrzymanym bonem rabatowym musi przekraczać wartość bonu o minimum 1,00zł.

8. Dane osobowe

8.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. 

8.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Klubu Pana Steskala Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niego. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
(1) przetwarzane zgodnie z prawem;
(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
(3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
(4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

8.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
(1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
(2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
(4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

8.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników Klubu Pana Steskala przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 

8.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Programu Lojalnościowego przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed podjęciem udziału w Programie Lojalnościowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na realizacji założeń Programu Lojalnościowego przez Organizatora

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. 

Marketing bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności, Sklepu oraz dążeniu do sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Programem Lojalnościowym 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

8.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

8.6.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Programu Lojalnościowego (w szczególności dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 8 Regulaminu.

8.6.2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 8 Regulaminu. 

8.7. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 

8.7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.7.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

8.7.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

9. Reklamacje

9.1 Organizator rozpatruje reklamacje Uczestników w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

10. Warunki rezygnacji z Klubu

10.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Klubie poprzez nadesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, na przykład pisemnie pod adres: ul. Krakowska 1, 34-480 Jabłonka, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@steskal.pl. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie Pana Steskala, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia od Klienta.

11. Zakończenie programu

11.1 Program obowiązuje od dnia 25 października 2021 r. do odwołania. 

11.2 W przypadku zakończenia Klubu Pana Steskala Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o jego zakończeniu w swoich sklepach.

11.3 Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Bon w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia o zakończeniu Klubu Pana Steskala. Po upływie powyższego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Bon.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2 Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Klubie w terminie 15 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punkty oraz Bony.

12.3 Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

12.4 Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora i w sklepach.